Hardik Kharadi
(Ahmedabad)
Rs. 110,580
Jigar Machhi
(Vidhya Nagar)
Rs. 77,294
Shahrukh Memon
(Vapi)
Rs. 66,521
Maulik Kanani
(Vidhyanagar)
Rs. 57,008
Ankit Shah
(Vadodara)
Rs. 54,434
Viral Solanki
(Vadodara)
Rs. 29,645
Hetal Panchal
(Vadodara)
Rs. 24,974
Jamila Khatoon
(Mumbai)
Rs. 24,555
Bhumik Akhaja
(Vadodara)
Rs. 23,944
Mehul Sinojiya
(Ghandhinagar)
Rs. 23,204
Niraj Pathak
(Vadodara)
Rs. 19,115
Anamika Parekh
(Vadodara)
Rs. 17,463
Tarpit Patel
(Ahemdabad)
Rs. 16,925
Ritesh Patidar
(Vadodara)
Rs. 16,560
Sagar Raval
(Gandhinagar)
Rs. 16,292
Suraj Kumar
(V.v.nagar)
Rs. 15,000