Hardik Kharadi
(Ahmedabad)
Rs. 50,800
Kaushik Desai
(Ahmedabad )
Rs. 39,300
Dhruvik Parekh
(Vadodara)
Rs. 35,200
Sagar Raval
(Gandhinagar)
Rs. 32,400
Ashish Ambaliya
(Ahmedabad)
Rs. 25,500
Khush Vaghasiya
(Ahmedabad )
Rs. 23,100
Jigar Machhi
(Vidhya Nagar)
Rs. 20,800
Pratik Bhanderi
(Rajkot )
Rs. 18,500