Hardik Kharadi
(Ahmedabad)
Rs. 41,600
Nil Patel
(Mumbai)
Rs. 34,700
Ketul Prajapati
(Ahmedabad)
Rs. 25,500
Jemish Malaviya
(Rajkot)
Rs. 18,100
Bhargav Balochiya
(Rajkot)
Rs. 17,400
Pratik Bhanderi
(Rajkot )
Rs. 16,200
Ashish Ambaliya
(Ahmedabad)
Rs. 16,200