Hardik Kharadi
(Ahmedabad)
Rs. 50,158
Bhumik Akhaja
(Vadodara)
Rs. 18,244
Jigar Machhi
(Vidhya Nagar)
Rs. 17,100
Suraj kumar
(V.v.nagar)
Rs. 15,391
Ankit Shah
(Vadodara)
Rs. 15,305