Ashish Ambaliya
(Ahmedabad)
Rs. 44,000
Hardik Kharadi
(Ahmedabad)
Rs. 37,000
Dhruvik Parekh
(Vadodara)
Rs. 27,900
Kaushik Desai
(Ahmedabad )
Rs. 25,500
Bhumik Akhaja
(Vadodara)
Rs. 16,200