Hardik Kharadi
(Ahmedabad)
Rs. 61,560
Shahrukh Memon
(Vapi)
Rs. 48,281
Bhumik Akhaja
(Vadodara)
Rs. 28,505
Ankit Shah
(Vadodara)
Rs. 22,367
Jigar Machhi
(Vidhya Nagar)
Rs. 18,239
Viral Solanki
(Vadodara)
Rs. 17,103
Karan Gupta
(Mumbai)
Rs. 16,195
Samir Vahora
(Nadiad)
Rs. 15,906